Forside.jpg

Medlemsbetingelser

 

§1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til os ved enten at henvende dig i receptionen, når den er bemandet eller sende en mail til rumblesports.bogholderi@gmail.com.
Medlemskabet er bindende for begge parter indtil det opsiges af én af parterne, se § 7.

§2. Betaling
Når du melder dig ind tilmelder du dit betalingskort.
Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved tilmelding via indmeldingsformularen samtykke til at Rumble Sports opbevarer dine stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale, dvs. at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt medlemsbetingelserne misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Rumble Sports sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part, der vil stå for inddrivelsen af beløbet.

§3. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskab spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Rumble Sports.

§4. Varighed/Medlemskab
Der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold medlemsbetingelserne. Det ophører således ikke automatisk blot fordi betalingen ikke bliver gennemført.

§5. Indmeldelsesgebyr

Det koster kr. 199 i indmeldelsesgebyr, som trækkes ved indmelding.

§6. Bero

Det er ikke muligt at sætte sit medlemskab i bero.  Hvis man skal rejse, læse i udlandet eller andet og ikke har mulighed for at støtte op om klubben mens man er bortrejst, må man sende en opsigelse, se § 7.

§7. Opsigelse
Opsigelsesfrist for medlemskabet er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt via e-mail på rumblesports.bogholderi@gmail.com.

§8. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Rumble Sports forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§9. Anti Doping Danmark
Som bruger af Rumble Sports kan du blive udpeget til dopingkontrol af konsulenter fra Anti Doping Danmark (ADD). Dette indebærer at du skal afgive en urinprøve inden du forlader Rumble Sports. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, får du en dopingsag. Sanktionen er normalt udelukkelse i mindst 2 år fra Rumble Sports og fra alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD eller DFHO samt fra al træning/ledergerning under DIF, DGI og Firmaidrætten. Sanktionen omfatter desuden 4 års udelukkelse fra al konkurrence under DIF, der er omfattet af DIF og ADD’s Nationale Antidopingregler. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.

§10. Misligholdelse af medlemsbetingelserne
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af klubben, herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra instruktørerne. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Rumble Sports’ ansatte, kan Rumble Sports uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsbetingelserne, såsom gentagende manglende betaling.

§11. Ændringer i hold m.v.
Rumble Sports forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold ved opslag på Rumble Sports facebook side. Desuden kan Rumble Sports samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag.

§12. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Rumble Sports. Rumble Sports tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

§13. Værdigenstande
Rumble Sports bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra klubben.

§14. Personoplysninger
Ved indmeldelsen giver du lov til at Rumble Sports må behandle og opbevare oplysninger om dig.

§15. Lukkedage mv.
Som medlem accepterer du ved din underskrift på indmeldelsen, at Rumble Sports kan holde lukket eller med nedsat åbningstid i forbindelse med arrangementer og helligdage. Sådanne lukkedage vil i god tid blive meddelt ved opslag klubben samt på Rumble Sports facebook side.

§16. Træning og ophold i klubben

Rumble Sports er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Rumble Sports er også røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i Rumble Sports foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Rumble Sports. Unge under 18 år samt umyndige må kun benytte Rumble Sports´ faciliteter, hvis Rumble Sports har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og evt. sko, der er beregnet til indendørs træning. Udstyr skal ryddes op efter endt træning.

 

Rigtig god træning!